Slovak Development Institute

Naše služby

Tvorba a spracovanie projektov

Náš odborný projektový tím kompletne zabezpečí vypracovanie projektu, projektového spisu, skompletizuje všetky povinné prílohy a vypracuje všetky potrebné štúdie a analýzy.

V rámci tejto pomoci zabezpečíme:
 • vypracovanie projektovej žiadosti, spĺňajúc všetky požadované kritériá a štandardy
 • spracovanie rozpočtu projektu
 • vypracovanie povinných analýz a štúdií
 • kompletizácia povinných príloh
 • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom (ministerstvom), resp. implementačnou agentúrou
 • kontrola formálnej správnosti pred podaním projektovej žiadosti
 • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom
 • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte

Projektový manažment

Schválenie predloženého projektu a získanie dotácie treba vnímať ako zaslúžený úspech, najmä z dôvodu zložitých dotačných schém a roztrieštených informácií, avšak je to je to len prvý krok k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Je potrebné si uvedomiť, aké dôsledky toto rozhodnutie prináša, pretože až okamihom schválenia projektovej žiadosti začína dlhodobý proces administrácie a kontroly využitia schválenej dotácie.

Mnohokrát žiadateľ nie je pripravený na úspešnú realizáciu projektu, preto uvíta pomoc aj v tejto fáze projektovej činnosti a žiadania o finančné prostriedky.

V rámci tejto pomoci zabezpečíme:
 • projektový manažment celého cyklu
 • monitoring plnenia harmonogramu a čerpania rozpočtu projektu
 • finančné riadenie projektu
 • interný manuál pre implementáciu projektu
 • monitoring dodržiavania zmluvných povinností
 • pomoc pri verejnej obchodnej súťaži
 • základnú publicitu projektu
 • riešenie krízových situácií projektového financovania
 • monitorovacie správy
 • komunikáciu s implementačnou agentúrou, riadiacim orgánom

Vzdelávanie

Prostredníctvom našich skúsených lektorov a školiteľom kompletne zabezpečujeme najmä vzdelávanie v nasledovných oblastiach.

 • Koučing - efektívna metóda vzdelávania a rozvoja potenciálu riadiacich pracovníkov a manažérov všetkých úrovní. Systematické koučovanie je špecifický spôsob/štýl premýšľania a komunikácie, ktorým sa dajú odstrániť alebo zmeniť vnútorné prekážky obmedzujúce náš profesionálny alebo osobný život. Je to interaktívny poradenský a sprevádzajúci proces zameraný na koučovanú osobu, ktorý môže zahŕňať pracovné a súkromné otázky. Je založený na vzájomnej akceptácii a dôvere
 • Manažérske zručnosti - zamerané na time management, náborový pohovor, teambuilding, delegovanie, vedenie porád , riešenie konfliktov a iné
 • Obchodnícke zručnosti - dohodnutie obchodných schôdzok, verbálna a neverbálna komunikácia, identifikácia potrieb klienta, prezentačné zručnosti, uzatvorenie predaja a starostlivosť o klientelu
 • Prezentačné zručnosti - verbálna a neverbálna komunikácia, umenie komunikovať efektívne, prostriedky vytvárajúce dobrú prezentáciu, ako sa zbaviť trémy, práca z publikom
 • Cudzie jazyky – anglický, nemecký, španielsky, taliansky, ruský a iné
 • Tvorba projektov a projektový manažment – zameraný na úspešné spracovanie a implementáciu projektov financovaných z grantov a dotácií
 • Európske politiky a Európska únia
 • Zvládanie stresu
 • Odborné poradenstvo v oblasti profesného vyhľadávania a výberu zamestnancov
 • Personálna inzercia
 • Vedenie pracovných pohovorov a príprava, realizácia Assessment Centre
 • Analýza pracovných miest a iné

Poradenstvo a výskum

Okrem tvorby projektov a vzdelávania sa často podieľame na rozličných aktivitách zameraných na analytickú činnosť, prieskumy trhu a výskum.

V praxi ide najmä o nasledovné činnosti:
 • Tvorba štúdií uskutočniteľnosti, plánov rozvoja, biznis plánov
 • Analytická činnosť zameraná na získavanie vstupných dát k projektov
 • Prieskumy trhu, prieskum verejnej mienky
 • Výskum v oblasti ľudského kapitálu
 • Poradenská činnosť k projektom